Västra Mälardalens Släktforskare

har som mål att främja släkt- och historieforskningen i Västra Mälardalen med huvudorterna Köping, Arboga och Kungsör.
Med historieforskning menar vi historien kring våra förfäder och den bygd där vi har våra rötter eller andra platser som vi är intresserade av.
Välkommen!

Vår föreningslokal är stängd tillsvidare!

Medlemsöppet tar paus tills vidare. Digital verksamhet fortsätter dock som tidigare.
Orsaken till stängningen är utökade restriktioner p g a risken för att covid-19 sprids ytterligare.

Behöver du hjälpmedel för din släktforskning?

Se sammanställningen över vad som finns tillgängligt att köpa till medlemspris: Hjälpmedel för släktforskningen
Nyheter: Sveriges befolkning 2000 på USB, medlemspris 395 kr, icke medlem betalar 425 kr.
Släktforskarförbundet har redan sålt slut på den här USB:n. De räknar med att få ny leverans i slutet av januari.
Hör av er med en förhandsbokning. Jag beställer när jag får ihop en order för fraktfri leverans.
Stockholmsforska, inbunden bok, medlemspris 200 kr, icke medlem betalar 230 kr.
Kontakta
kassören Sven Edman när du vill köpa något ur vårt sortiment.

Nästa utbildning

to 21 jan 2021
17:00 - 19:30
Släktforskningsprogrammet "Min släkt" - Anmäl dig!
Hemma vid din egen dator med Zoom
må 01 feb 2021
10:00 - 11:30
Släktforskning fortsättning på distans - Anmäl dig!
Du sitter vid din dator på den plats du väljer själv!
må 01 feb 2021
18:00 - 19:30
Släktforskning för nybörjare på distans - Anmäl dig!
Du sitter vid din dator på den plats du väljer själv!

Nästa händelse

ti 23 feb 2021
18:30 - 20:30
VMS Årsmöte på distans

§1. Mötets öppnande
Krister Jansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara behörigen utlyst.

§3. Val av mötesordförande
Bo Asp valdes enhälligt.

§4. Val av mötessekreterare
Föreslogs och valdes Lars Åhlin.

§5. Val av två justeringsmän
Utsågs Elisabeth Karlsson och Christer Berggren.

§6. Godkännande av föredragningslistan
Den föreslagna föredragningslistan godkändes.

§7. Verksamhetsberättelse
Mötesordförande Bo Asp frågade om deltagarna läst den utdelade verksamhetsberättelsen och om det fanns några frågor eller synpunkter. Då inga sådana fanns frågade mötesordföranden om verksamhetsberättelsen kunde godkännas, vilket besvarades med ja.

§8. Resultaträkning
Föreningens kassör, Sven Edman, föredrog resultaträkningen för 2013. Det redovisade överskottet från släktforskardagarna på 189.275 kr applåderades av deltagarna.

§9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes i revisorernas frånvaro av Bo Svenson. Berättelsen innehöll inga anmärkningar mot föreningens ekonomiska redovisning.

§10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
De församlade medlemmarna beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar för 2014
Enligt stadgarna fastställs antalet styrelsemedlemmar vid varje årsmöte, dock minst 5 ordinarie och 2 suppleanter. För 2014 föreslogs 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Förslaget godkändes.

§12. Val av styrelsemedlemmar
Valberedningen presenterade sitt förslag på styrelseledamöter:

Ordförande Krister Jansson, Kolsva, omval 2 år.
Vice ordförande Jan Hultberg, Köping, 1 år kvar.
Kassör Sven Edman, Köping, 1 år kvar.
Sekreterare Lars Åhlin, Kungsör, omval 2 år.
Materielansvarig Peder Wikström, nyval 2 år.
Ledamot Ritwa Åstedt, Valskog, omval 2 år.
Ledamot Åke Dahlqvist, Köping, 1 år kvar.
Suppleant Taimi Svenson, Köping, omval 2 år.
Suppleant Elisabeth Karlsson, Arboga, omval 1 år.

Samtliga förslag godkändes.

§13. Val av två revisorer + en revisorssuppleant på 1 år
Valberedningen föreslog omval av Irma Svensson och Jacqueline Adolfsson som revisorer och Elisabeth Dömstedt som revisorssuppleant. Förslaget godkändes.

§14. Val av valberedning på 1 år
Lennart Andersson, Inger Lindholm och Karl-Åke Jansson omvaldes. Lennart fortsätter som sammankallande.

§15. Budgetförslag för år 2014
Kassören Sven Edman föredrog ett budgetförslag med ett negativt resultat på 19.534 kr. Mot bakgrund av föreningens goda ekonomi godkändes förslaget.

§16. Beslut om medlemsavgift för år 2015
Beslutades om oförändrat 200 kr för medlem samt 100 kr för familjemedlem och ungdomsmedlem.

§17. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§18. Mötets avslutande
Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat. Föreningens ordförande, Krister Jansson, avtackade Bo Asp för väl genomfört årsmöte.

Vid protokollet:                                      

 

.........................................................

Lars Åhlin

Justeras:

.........................................................     ................................................................

Elisabeth Karlsson                                   Christer Berggren