Västra Mälardalens Släktforskare

Protokoll fört vid Årsmötet 2012-02-07

Närvarande: Ca 75 medlemmar

§1. Mötets öppnande
Åke Dahlqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara behörigen utlyst.

§3. Val av mötesordförande
Ingvar Rörick valdes enhälligt.

§4. Val av mötessekreterare
Föreningens "sittande" sekreterare, Lars Åhlin, valdes.

§5. Val av två justeringsmän
Staffan Jacobsson och Inger Öhrn valdes.

§6. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§7. Verksamhetsberättelse
Sekreteraren, Lars Åhlin, föredrog Verksamhetsberättelsen. Mötesordföranden frågade om den kunde godkännas.
Svaret blev ja.

§8. Resultaträkning
Föreningens kassör, Sven Edman, föredrog resultaträkningen för 2011.

§9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes av Irma Svensson. Berättelsen innehöll inga anmärkningar mot föreningens ekonomiska redovisning.

§10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
De församlade beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§11. Förslag till stadgeändringar
Gamla §1: Föreningens namn är Västra Mälardalens Släktforskare. Föreningen har sitt säte i Köping och omfattar följande område: Köping, Arboga, Kungsör.
Förslag ny §1: Föreningens namn är Västra Mälardalens Släktforskare. Föreningen har sitt säte i Köping och verksamhetsområdet omfattar huvudsakligen Västra Mälardalen.
Godkändes!

Gamla §5: Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. De ordinarie är: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och materialansvarig.
Förslag ny §5: Styrelsen består av minst 5 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Antalet ledamöter för kommande verksamhetsår, fastställs på varje årsmöte. De ordinarie är: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, materialansvarig och övriga ledamöter.
Godkändes!

Gamla §10: Valberedningen består av 2 ledamöter som väljs på 1 år.
Förslag ny §10: Valberedningen består av 3 ledamöter som väljs på 1 år.
Godkändes!

Mötesordföranden påpekade att enligt föreningens stadgar gäller följande vid stadgeändringar:

§11 Vid stadgeändring erfordras tvåtredjedels majoritet i röstning vid två på varandra följande sammanträden med minst 14 dagars mellanrum. Det ena sammanträdet skall vara årsmöte.

Beslut om stadgeändringarna ska således slutgiltigt fattas vid nästa medlemsmöte den 6 mars, 2012.

§12 Val av antal styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2012
Föreslogs och beslutades att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. För att beslutet ska bli giltigt krävs godkännande vid nästa medlemsmöte.

§13. Val av styrelsemedlemmar
Valberedningens förslag på nya styrelseledamöter:

A. Till posten som ordförande på 2 år föreslogs Krister Jansson, Kolsva.
B. Till vice ordförande  på 1 år föreslogs Åke Dahlqvist, Köping.
C. Till kassör på 1 år föreslogs omval av Sven Edman, Köping.
D. Till mtrlansvarig på 2 år föreslogs omval av Eva Ericsson, Arboga.
E. Till ledamot på 2 år föreslogs Kaj Svartström, Köping.
F. Till ledamot på 1 år föreslogs Jan Hultberg, Köping.
G. Till suppleant på 2 år föreslogs Inge Svensson.

En fråga ställdes huruvida det är lämpligt att välja ordförande på 2 år i stället för på 1 år. Mötesordföranden såg inget hinder att utse ordförande på 2 år och förklarade de olika mandatperioderna i styrelsen med behovet av överlappning.

Valberedningens förslag godkändes därefter med förbehållet att nästkommande medlemsmöte godkänner föreslagna stadgeändringar.

§14. Val av två revisorer + en revisorssuppleant på 1 år
Valberedningen föreslog omval av Irma Svensson och Jacqueline Adolfsson som revisorer och Elisabeth Dömstedt som revisorssuppleant. Förslaget godkändes.

§15. Val av valberedning på 1 år
Lennart Andersson, Munktorp, och Inger Lindholm, Arboga, omvaldes. Lennart sammankallande. Dessutom tillkommer Karl-Åke Jansson, Köping, under förutsättning att valberedningen utökas till 3 ledamöter.

§16. Budgetförslag för år 2012
Kassören Sven Edman föredrog ett budgetförslag med in- och utgående balans på 25.488 kr. Såväl inkomster som utgifter beräknas till 99.904 kr. Medlemsantalet förväntas stiga till 410 under året.
Förslaget godkändes.

§17. Beslut om medlemsavgift för år 2013
Beslutades om oförändrat 180 kr för medlem och 90 kr för familjemedlem.

§18. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla.

§19. Mötet avslutades
Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat. Den nyvalde ordföranden, Krister Jansson, avtackade såväl Ingvar Rörick som avgående ordföranden, Åke Dahlqvist. Åke tilldelades ett ständigt medlemskap i föreningen.

Vid protokollet:

.........................................................

Lars Åhlin   

Justeras:

.........................................................        ................................................................

Staffan Jacobsson                                         Inger Öhrn