Västra Mälardalens Släktforskare

Protokoll fört vid Årsmötet 2011-02-01

Närvarande: Ca 70 medlemmar

1. Mötets öppnande

Åke hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Årsmötets behöriga utlysande

Mötet befanns vara behörigen utlyst.

3. Val av mötesordförande

Bo Asp valdes enhälligt.

4. Val av mötessekreterare

Föreningens "sittande" sekreterare, Lars Åhlin, valdes.

5. Val av två justeringsmän

Karl-Åke Jansson och Ann Höglund valdes.

6. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

7. Verksamhetsberättelse

Mötesordföranden frågade de församlade om de hunnit läsa den före mötet utdelade verksamhetsberättelsen och om denna kunde godkännas. Svaret blev ja.

8. Resultaträkning

Föreningens kassör, Sven Edman, föredrog resultaträkningen för 2010.

Mötesordföranden föreslog att föreningen skrotar det relativt kostsamma Plusgirokontot.

9. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen upplästes av Irma Svensson. Berättelsen innehöll inga anmärkningar mot föreningens ekonomiska redovisning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

De församlade beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Val av styrelsemedlemmar

Inger Lindholm redovisade valberedningens förslag på nya styrelseledamöter:

A. Till posten som ordförande på 1 år föreslogs omval av Åke Dahlqvist, Köping.

B. Till sekreterare på 2 år föreslogs omval av Lars Åhlin, Kungsör.

C. Som materielansvarig efter Örjan Libert, som avsagt sig uppdraget, föreslogs Eva Ericsson, Arboga. Fyllnadsval på 1 år.

D. Till suppleant på 2 år föreslogs omval av Taimi Svenson, Köping.

Valberedningens förslag godkändes utan diskussion.

12. Val av två revisorer + en revisorssuppleant på 1 år

Valberedningen föreslog omval av Irma Svensson och Jacqueline Adolfsson som revisorer och Elisabeth Dömstedt som revisorssuppleant. Förslaget godkändes.

13. Val av valberedning på 1 år

Lennart Andersson, Munktorp, och Inger Lindholm, Arboga, omvaldes. Lennart sammankallande.

14. Budgetförslag för år 2011

Kassören Sven Edman föredrog ett budgetförslag med in- och utgående balans på ca 22.000 kr. Såväl inkomster som utgifter beräknas till drygt 79.000 kr. Medlemsantalet förväntas stiga till 375 under året.

Förslaget godkändes.

15. Beslut om medlemsavgift för år 2012

Beslutades om höjning till 180 kr för medlem och 90 kr för familjemedlem.

16. Övriga frågor

Medlemmen Anders Östlund, Örebro, frågade mötesdeltagarna om deras intresse för användning av DNA-analys i släktforskningen. Eftersom intresset visade sig vara stort fick Anders möjlighet att belysa ämnet närmare i ett föredrag direkt efter årsmötet.

17. Mötet avslutades

Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat. Åke D passade på att tacka Bo Asp med en blombukett.

Vid protokollet:                                     

.........................................................

Lars Åhlin   

Justeras:

.........................................................        ................................................................

Karl-Åke Jansson                                     Ann Höglund