Västra Mälardalens Släktforskare

Protokoll fört vid Årsmötet 2010-02-02

Närvarande: Ca 60 medlemmar

1. Mötets öppnande

Åke hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Årsmötets behöriga utlysande

Mötet befanns vara behörigen utlyst.

3. Val av mötesordförande

Bo Asp valdes enhälligt.

4. Val av mötessekreterare

Föreningens "sittande" sekreterare, Lasse Åhlin, valdes.

5. Val av två justeringsmän

Kerstin Asp och Sven-Erik Åhman valdes.

6. . Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes efter tillägg till pkt 11, "val av mtrl.förvaltare".

7. Verksamhetsberättelse

Mötesordföranden frågade de församlade om de hunnit läsa den före mötet utdelade verksamhetsberättelsen och om denna kunde godkännas. Svaret blev ja.

8. Resultaträkning

Föreningens kassör, Sven Edman, föredrog resultaträkningen för 2009.

9. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen upplästes av Irma Svensson. Berättelsen innehöll inga anmärkningar mot föreningens ekonomiska redovisning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

De församlade beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Val av styrelsemedlemmar på 2 år

Sven-Erik Åhman redovisade valberedningens förslag på nya styrelseledamöter:

A. Till vice ordförande efter Arne Hansson, som avböjt omval, föreslogs Inge Svensson, Kungsör

B. Till posten som kassör föreslogs omval av Sven Edman

C. Som materialförvaltare föreslogs omval av Örjan Libert

D. Som ny suppleant efter Kerstin Lundahl, som avböjt omval, föreslogs Krister Jansson, Kolsva

Valberedningens förslag godkändes utan diskussion.

12. Val av två revisorer + en revisorssuppleant på 1 år

Valberedningen föreslog omval av Irma Svensson och Jacqueline Adolfsson som revisorer och Elisabeth Dömstedt som revisorssuppleant. Förslaget godkändes.

13. Val av valberedning på 1 år

Sven-Erik Åhman avböjde omval. I hans ställe som sammankallande i valberedningen föreslogs Lennart Andersson, Munktorp. Dessutom föreslogs omval av Inger Lindholm, Arboga. Förslagen godkändes.

14. Budgetförslag för år 2010

Kassören Sven Edman föredrog ett budgetförslag som är underbalanserat med ca 2.000 kr. Dock är inga bidrag inräknade. Medlemsantalet förväntas stiga till 300 under året.

Förslaget godkändes.

15. Beslut om medlemsavgift för år 2011

Beslutades vara oförändrat 140 kr för medlem och 70 kr för familjemedlem.

16. Övriga frågor

På fråga om medlemsmatrikel informerades att en sådan numera finns på hemsidan. Det krävs dock att man loggar in som medlem för att komma åt den.

Då inga fler övriga frågor kunde noteras informerade föreningens ordförande Åke Dahlqvist i stället om följande

  • Släktforskarförbundets ekonomi klart förbättrad. Därigenom är numera samtliga medlemmar olycksfallsförsäkrade i samband med föreningsaktiviteter
  • Studieförbundet Vuxenskolan har för avsikt att starta två nya studiecirklar i släktforskning i Köping
  • I Arboga planeras träffar i mindre grupper för att diskutera problem och möjligheter i släktforskning
  • I Kungsör pågår en nybörjarkurs i släktforskning under ledning av Arne Hansson i samarbete mellan VMS, Studiefrämjandet och Kungsörs Hembygdsförening

17. Mötet avslutades

Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat. Åke D passade på att tacka Bo Asp med en blombukett. Dessutom avtackades avgångna hemsidesredaktören Kerstin Asp och avgående vice ordf Arne H med blommor. 

Vid protokollet:                                      

Lars Åhlin   

Justeras: 

Kerstin Asp                                              Sven-Erik Åhman

 

 

Kerstin  Asp, avgående hemsidesredaktör, och Åke Dahlqvist, ordf.
Bo Asp,  mötesordf.
Åke  Dahlqvist, ordf., och Arne Hansson, avgående vice ordf.