Antagna vid årsmöte den 7 mars 2012.

§1 Föreningens namn är Västra Mälardalens Släktforskare. Föreningen har sitt säte i Köping och verksamhetsområdet omfattar huvudsakligen Västra Mälardalen.
§2 Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.
§3 Föreningen, som är en ideell förening har som mål att främja släkt- och historieforskningen i Köping, Arboga och Kungsör.
§4 Varje fysisk person med intresse för släkt- och historieforskning äger rätt att inträda i föreningen.
§5 Styrelsen består av minst 5 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Antalet ledamöter för kommande verksamhetsår, fastställs på varje årsmöte. De ordinarie är: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, materielansvarig och övriga ledamöter.
Styrelsemedlemmarnas mandattid är 2 år. Vid föreningens bildande valdes styrelsens ordförande, kassör och 1 suppleant för en tid av 2 år, övriga valdes för en tid av 1 år. Därefter väljs samtliga styrelsemedlemmar på en mandattid av 2 år.
§6 Styrelsens uppgift är att leda föreningen, förbereda ärenden och verkställa beslut, upprätta protokoll och medlemsförteckning samt omhänderha penningmedel. Sekreteraren för protokoll och kassören upprättar kassabok.
§7 Föreningens räkenskaper skall per den 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.
§8 Årsmötet skall hållas före februari månads utgång. Kallelse och dagordning skall utsändas till alla medlemmar senast 3 veckor före sammanträdet. För övriga föreningsmöten gäller också en tid av 3 veckor mellan kallelse och möte. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna eller minst en femtedel av medlemmarna kräver detta.
§9 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer. Över sin granskning skall de angiva utlåtande, som skall innehålla yttrande i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Vid årsmötet väljs 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant.
§10 Valberedningen består av 3 ledamöter som väljs på 1 år.
§11 Vid stadgeändring erfordras tvåtredjedels majoritet i röstning vid två på varandra följande sammanträden med minst 14 dagars mellanrum. Det ena sammanträdet skall vara årsmöte.
§12 Förslag och övriga ärenden skall inlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
§13 Styrelsebeslut. För att styrelsebeslut skall vara gällande erfordras att minst 50% av de ordinarie styrelseledamöterna är närvarande.
Föreningsbeslut. För att föreningsbeslut skall vara gällande krävs att mötet blivit utlyst i behörig tid och att lika många medlemmar är närvarande som vid styrelsebeslut.
§14 För upplösning av föreningen fordras beslut därom med två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.
§15 Om föreningen upphör skall föreningens tillgångar överlämnas till sammanslutning med likartade intressen eller bibliotek och arkiv. Eventuella befintliga medel disponeras enligt sista mötets beslut.